Kamień z Brzeziny

Książę brzeski Jerzy II rozpoczął w roku 1584 budowę drogi z Brzegu do Wrocławia. Jej bieg zlokalizowany miał być w ciągu starej drogi kupieckiej zwanej „Hohe Weg” prowadzącej znad Renu na Ruś Kijowską, Morze Czarne i do Azji. Pomysł księcia nie został jednak zrealizowany, a jedyną jego pamiątka jest postawiony wtedy w podbrzeskiej Brzezinie kamień upamiętniający rozpoczęcie budowy.

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”
finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT