Oldrzyszowice – park dworski

Nie ma jasności, czy dwór w Oldrzyszowicach istniał już w XVII w., czy też powstał dopiero w wieku XIX. Istnieje hipoteza, ze powstał w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba joannitów z Łosiowa, w których posiadaniu wieś była przez setki lat. Wiadome jest natomiast, że istniał jeszcze do lat 70. XX w., pełniąc funkcje mieszkalne dla pracowników PGR. Niestety, po wybudowaniu bloków lokatorów pałacu przeniesiono, a zabytek wyburzono. Pozostałością po dworku jest założenie parkowe o powierzchni nieco ponad 2ha, w którym znajdujemy ponad dwustuletnie lipy i dęby oraz wiekowe aleje lipowo-grabowe. Istnieją tu również dwa, niewielkie stawy, Całość zrewitalizowano w roku 2005, jednak obecnie teren jest zaniedbany i potrzebuje pomysłu na nowe życie. Umiejscowiony w centrum wsi park w sąsiedztwie dawnej szkoły ewangelickiej mógłby stanowić z odnowionym obiektem szkolnym nie lada atrakcję regionalną.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT