Oldrzyszowice- wieś joannitów z Łosiowa

Oldrzyszowice mają bogatą historię. Jedną z najciekawszych kart jej dziejów odnajdujemy w końcu XIII w., gdy nazwa wsi “Villa Hildebrandi” (“Hilbersdorf”) pojawia się w “Księdze uposażeń biskupów wrocławskich (“Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis”). Wtedy to, bo 15 marca roku 1284, biskup wrocławski, Tomasz II, nadał zakonowi joannitów wieś należącą dotąd do diecezji wrocławskiej. Warto wspomnieć, że Zakon Rycerski św. Jana z Jerozolimy, jak brzmiała pełna nazwa joannitów, powstał w XI w. w Palestynie podczas I. krucjaty (wyrósł z bractwa niosącego pomoc pielgrzymom do grobu Chrystusa w czasach przed pierwszą krucjatą). W pobliskim Łosiowie zakonnicy-rycerze mieli swoją komturię (komandoria została im nadana dokumentem księcia wrocławskiego Henryka I Brodatego z roku 1238). Oldrzyszowice jako wieś zakonna zobowiązane były zatem do uiszczania daniny na rzecz joannitów z Łosiowa, w tym dostarczania płodów rolnych. Jako że w Łosiowie joannici prowadzili uprawę winorośli, możemy przypuszczać, że chłopi z dóbr zakonnych, w tym właśnie z Oldrzyszowic, zobowiązani byli do pracy w winnicy, ale to już inna historia. Wszelkie dokumenty dotyczące łosiowskich joannitów, w tym te mówiące o wsi, znajdują się w Pradze, gdzie istniał przeorat zakonu na Śląsk, Czechy i Morawy. Wieś związana była zawsze z pobliskim Lewinem Brzeskim, gdzie do tamtejszego kościoła uczęszczali oldrzyszowiccy  katolicy, a dzieci wiejskie uczyły się w lewińskiej szkole. Również sąd w Lewinie Brzeskim miał w swej jurysdykcji sprawy popełnione na terenie Oldrzyszowic.

Będąc w Oldrzyszowicach, warto również odwiedzić:

Park dworski

Wieżę kościelną

A będąc z dzieckiem, plac zabaw.

Jeśli interesuje Cię historia zakonu joannitów na terenie BOWH, w tym także ślady ich obecności w Oldrzyszowicach, zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT