Rezerwat przyrody „Kokorycz”

Rezerwat przyrody „Kokorycz” o powierzchni 44,28 ha położony jest na zachodnim brzegu Nysy Kłodzkiej w granicach gminy Grodków. Powstał na mocy rozporządzenia nr P/4/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 roku. Wraz z położonym 1,3 km na południe rezerwatem przyrody “Dębina” obejmuje dobrze zachowane fragmenty grądów (objęte również ochroną na większej powierzchni w ramach obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”).

Jest to miejsce wspaniałego odpoczynku na łonie natury. Na terenie rezerwatu odnotowano szereg ciekawych roślin oraz  przedstawicieli awifauny oraz ssaków.

“W granicach obszaru chronionego stwierdzono 111 gatunków roślin naczyniowych, w tym siedem gatunków objętych ochroną: śnieżyczkę przebiśnieg, barwinka pospolitego, pierwiosnka wyniosłego, bluszcz pospolity, kruszynę pospolitą, konwalię majową, czosnek niedźwiedzi. Występują tu również dwa gatunki zagrożone w skali regionu: dziurawiec kosmaty i kokorycz wątła. Teren rezerwatu jest również ciekawy pod względem faunistycznym – stwierdzono tu występowanie 47 gatunków ptaków, m.in. sieweczkę rzeczną, siniaka, zimorodka, dzięcioła zielono-siwego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego i muchołówkę białoszyją. Obszar ten jest także miejscem występowania wydry oraz żerowania nietoperzy.”- źródło Nawigator po opolskich rezerwatach (wyd. RDOŚ w Opolu oraz NFOŚiGW)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT